NEW YOU - Vẫn Là Bạn Nhưng Tốt Hơn

Nếu bạn cần một lộ trình phát triển bản thân và xây dựng sự nghiệp của mình, chương trình này dành cho bạn. Nó được đúc kết từ hành trình xây dựng sự nghiệp của cá nhân tôi, và tôi chia nhỏ nó thành những bài học để bạn có thể học và làm theo nhé.


13 Modules

Modules for this product 13
Đăng Ký Học

Already have access to this product?    Sign In Here


Personal Information

Payment Options

 Đăng Ký Tham Gia
 $99.00 USD

How do you want to pay?

Credit/Debit Card
No payment method needed.

I agree to the Terms of Service and Privacy Policy

Pay 0.00
My Products Available Products
Sign In

Sign In Details

Forgot Password